รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน  ChemE10
2 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน  CME10
3 B5806164 นางสาวสุพัตรา ฉิมมาลี  CME10
4 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ  CME10
5 B5813230 นางสาวณัฐมน ธานี  CME10
6 B5821259 นายธนพล จันทร์อ้น  Automotive Engineering10
7 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์  Automotive Engineering10
8 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์  CME10
9 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์  CME10
10 B5903412 นางสาวอนุธิดา จันทร์สมุทร  CME10
11 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว  PE10
12 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
13 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering10
14 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า  PE10
15 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก  CME10
16 B5910526 นายธนดล ไทธานี  PE10
17 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
18 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering10
19 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE10
20 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE10
21 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
23 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering10
24 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering10
25 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
26 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
27 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.