รายชื่อนศ.
รายวิชา235372 : VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070038 นายพงษ์ศกรณ์ ทิพย์สนเท่ห์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B6070052 นางสาวพิชญะดา ผลพอตน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
3 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
4 B6071417 นางสาวณัฐณิชา โคลงพิมาย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
5 B6071431 นางสาวสุพัตรา อุดชุมนารี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6071523 นางสาวธนิตา แก้วกาเหรียญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
7 B6071578 นางสาวชนิกานต์ สืบผาสุข  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
8 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
9 B6071714 นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
10 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
11 B6071769 นายชนินทร์ บุญมา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
12 B6071790 นายกิตติ ฉลูพันธุ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
13 B6071875 นางสาวณัฐสุดา รักมณี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
14 B6071950 นางสาวจันทรารัตน์ ม่วงมูล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
15 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B6072070 นายพัทธนันท์ ภาลีขันธ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6072179 นายนาวิก เจิมขุนทด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
18 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
19 B6072209 นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
20 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
21 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
22 B6072278 นายชัยวัฒน์ รวมภักดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
23 B6072582 นางสาวจุรีรัตน์ จอมคำสิงห์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
25 B6072667 นางสาวรสิตา ทิพเนตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
26 B6072674 นางสาวบวรรัตน์ เขียววิจิตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
27 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
28 B6072728 นางสาวกมลลักษณ์ บัวพัฒน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
29 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
30 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
31 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
32 B6073039 นางสาวสุวรา สนิทพิชิตการ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
33 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
34 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
35 B6073152 นางสาวจีรปรียา พิมพ์กลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
36 B6073916 นายเดชดำรงค์ ขันประกอบ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
37 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
38 B6075071 นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ค้าสำราญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
39 B6075170 นางสาวสุทธิดา โนรีย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
40 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
41 B6075194 นางสาวพิชญดา โชติบำรุงพงศ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
42 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
43 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
44 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
45 B6137311 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.