รายชื่อนศ.
รายวิชา539204 : ELECTRONIC LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว  Electronic Engineering10
2 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering10
3 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง  Electronic Engineering10
4 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง  Electronic Engineering10
5 B6002183 นางสาวสุทธิดา เพียซ้าย  Electronic Engineering10
6 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
7 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม  Electronic Engineering10
8 B6003159 นายพิพัฒพล แสงหิรัญ  Electronic Engineering10
9 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง  Electronic Engineering10
10 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering10
11 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์  Electronic Engineering10
12 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล  Electronic Engineering10
13 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง  Electronic Engineering10
14 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร  Electronic Engineering10
15 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง  Electronic Engineering10
16 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์  Electronic Engineering10
17 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที  Electronic Engineering10
18 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง  Electronic Engineering10
19 B6024185 นางสาวจันทนา มงคลเจริญสุข  Electronic Engineering10
20 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร  Electronic Engineering10
21 B6025052 นายโสฬส พุแค  Electronic Engineering10
22 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.