รายชื่อนศ.
รายวิชา551402 : MICROCONTROLLER SYSTEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5725571 นายตะวัน คำมาพันธ์  Mechatronics Engineering40
2 B5923540 นายวีรเกียรติ วัชรผลานนท์  Mechatronics Engineering10
3 B5923656 นายณัฐพงศ์ ยุทไธสง  Mechatronics Engineering10
4 B5923762 นายกิติสภานันท์ กะพัง  Mechatronics Engineering10
5 B5923830 นายคณาธิป พวงแก้ว  Mechatronics Engineering10
6 B5923908 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี  Mechatronics Engineering10
7 B5926596 นายวรเมธ บุญหลง  Mechatronics Engineering10
8 B5926664 นางสาวกมลลักษณ์ ใบโพธิ์  Mechatronics Engineering10
9 B5926718 นายธนิสรณ์ วริยศ  Mechatronics Engineering10
10 B5926879 นางสาวศุภรัตน์ บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering10
11 B5926930 นายเกรียงศักดิ์ ตามเมืองปัก  Mechatronics Engineering10
12 B5926992 นางสาวฐิติมา หมื่นแก้ว  Mechatronics Engineering40
13 B5928415 นายณรงค์ศักดิ์ นึกสม  Mechatronics Engineering10
14 B5928620 นายทรงฤทธิ์ ทุมหนู  Mechatronics Engineering10
15 B5928903 นายอดิเทพ อุตทาพงษ์  Mechatronics Engineering10
16 B5928910 นายรัฐพล ซองเหล็กนอก  Mechatronics Engineering10
17 B5929115 นายณัฐพงษ์ ชูชัย  Mechatronics Engineering10
18 B5929153 นายณัฐติธร เกี้ยวสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
19 B6022358 นายวัชรพงษ์ ชมภูวงค์  Mechatronics Engineering10
20 B6022365 นายอัศวนนท์ แสงสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
21 B6022396 นายสุรสีห์ ชาวสวน  Mechatronics Engineering10
22 B6022402 นายวรศักดิ์ เชิดพุดซา  Mechatronics Engineering10
23 B6022419 นายธนศักดิ์ เชิดพุดซา  Mechatronics Engineering10
24 B6022433 นายคณสรณ์ ผิวบาง  Mechatronics Engineering10
25 B6022440 นายเพชรตรี สีโยพล  Mechatronics Engineering10
26 B6022457 นายจักรภัทร วิเศษวงษา  Mechatronics Engineering10
27 B6022464 นายพนมพร เลอลักษณ์ศิลป์  Mechatronics Engineering10
28 B6022488 นายธัญสิทธิ์ อัครนราธิวัฒน์  Mechatronics Engineering10
29 B6022495 นายนิธิภัทร์ ชาติศร  Mechatronics Engineering10
30 B6022600 นายณัฐิวุฒิ รายณะสุข  Mechatronics Engineering10
31 B6022648 นายอรรณพ บัวชุม  Mechatronics Engineering10
32 B6022662 นายชัยสิทธิ์ บุตรสันต์  Mechatronics Engineering10
33 B6022679 นายศรัณยู พรหมยุทธนา  Mechatronics Engineering10
34 B6022709 นายกานตรัตน์ ขำดำ  Mechatronics Engineering10
35 B6022730 นายธวัชชัย ตรงด่านกลาง  Mechatronics Engineering10
36 B6022846 นางสาวมาริษา ธงพุดซา  Mechatronics Engineering10
37 B6023089 นางสาวรัตติยากร งามผิวเหลือง  Mechatronics Engineering10
38 B6023102 นางสาวศิริรัตน์ ทันหิกรณ์  Mechatronics Engineering10
39 B6023515 นางสาวพัชราภรณ์ คำเสนา  Mechatronics Engineering10
40 B6023546 นายพีรพัฒน์ อิทธิกุสุมาลย์  Mechatronics Engineering10
41 B6024178 นายกิจจา ปักกาโล  Mechatronics Engineering10
42 B6027810 นายณัฐวุฒิ สุกใส  Mechatronics Engineering10
43 B6027841 นายธีรพงศ์ ปัฐมาศ  Mechatronics Engineering10
44 B6027858 นายอภิวัฒน์ ยุติธรรม  Mechatronics Engineering10
45 B6027865 นายนรวีร์ ศรีบุญเรือง  Mechatronics Engineering10
46 B6027896 นางสาวจิตรลดา ปทุมานันท์  Mechatronics Engineering10
47 B6027919 นายสมนึก มุ่งกลีบกลาง  Mechatronics Engineering10
48 B6027940 นายยุทธนา น้อยโคกสูง  Mechatronics Engineering10
49 B6028053 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญพิศ  Mechatronics Engineering10
50 B6028060 นายภูธิป ตามเมืองปัก  Mechatronics Engineering10
51 B6028091 นายโชคชัย ด่านยางหวาย  Mechatronics Engineering10
52 B6028251 นายกสิณ กีรติมหาตม์  Mechatronics Engineering10
53 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ  Mechatronics Engineering10
54 B6028732 นางสาวกาญจนี อินปลัด  Mechatronics Engineering10
55 B6028794 นางสาวชนัตตา นกไม้  Mechatronics Engineering10
56 B6137625 นายทรงยศ ฉิมเเว่น  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.