รายชื่อนศ.
รายวิชา525481 : JIG AND FIXTURE DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904365 นายอนันดา ปามึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5907472 นายกิตติพงษ์ คล้ายสุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B5908776 นางสาวสุดา วรรณรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5909186 นายนนทวัฒน์ พิลาชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5913367 นางสาวนิลาวัลย์ แก้วภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5916399 นายจตุสพร เศวตชัยกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5920341 นายจิรโชติ สุทธิโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5921430 นายปัฐวีกาญจน์ ศรีวะสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5921478 นายดุลยวัต พรมนาไร่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B5923342 นายภัทรพงศ์ สุวรรณรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5925827 นายนิรุทธ์ พรหมกระจ่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering10
13 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering10
14 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
15 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering10
16 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering10
17 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
18 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering10
19 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering10
20 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering10
21 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
22 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering10
23 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering10
24 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering10
25 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering10
26 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
27 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering10
28 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering10
29 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
30 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering10
31 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering10
32 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering10
33 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering10
34 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering10
35 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering10
36 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering10
37 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering10
38 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
39 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering10
40 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering10
41 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering10
42 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering10
43 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering10
44 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering10
45 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering10
46 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering10
47 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering10
48 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering10
49 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering10
50 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering10
51 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
52 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering10
53 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
54 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering10
55 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering10
56 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering10
57 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
58 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
59 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering10
60 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering10
61 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.