รายชื่อนศ.
รายวิชา335352 : FOOD QUALITY CONTROL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6050023 นางสาวปาณิสรา เกษมชัยศิริสันติ์  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6050030 นางสาวรักษปวีณ์ ประเสริฐมานะกิจ  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6050511 นางสาวชุติมา อินทะรังษี  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6050528 นายธรรพ์ณธร สยุมภูรุจินันท์  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6050542 นางสาวศิริลักษณ์ ปลั่งกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6050559 นายวุฒินันท์ รั้วไธสง  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6050580 นางสาวฝนดาว สุวรรณเก  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6050610 นางสาวพรรวิภา จอมเสนา  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6050627 นางสาวนันตชา การะเนตร์  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6050658 นางสาวอทิตยา ปะโนรัมย์  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6050696 นางสาวภัคจิรา อยู่นา  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6050702 นางสาวกุลนิษฐ์ ธิเขียว  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6050719 นางสาวชญานิษฐ์ จรศรชัย  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6050825 นางสาวกัลยรัตน์ ลามสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6050870 นางสาวพรลภัส ดวงไสย  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6050894 นายกรวิชณ์ ภู่ดาย  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6050917 นางสาวเมทวีพร เกษมสำราญ  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6050948 นางสาวนิรมล มณีศรี  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6050979 นางสาวสิรินทร์ อาญาเมือง  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6051273 นายเอกพร ศรีโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6051372 นางสาวสิริลักษณ์ เกตะราช  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6052232 นายภานุพงศ์ ศรีสม  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6052379 นายพงศ์พัฒน์ ฐิตสิริกุล  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6052393 นางสาวชนมน ปานาง  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.