รายชื่อนศ.
รายวิชา523232 : OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE10
2 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE12
3 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
4 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE10
5 B6026806 นายเมธี แตงอ่อน  CPE10
6 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE10
7 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา  CPE10
8 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE10
9 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE10
10 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE10
11 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE10
12 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE10
13 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์  CPE10
14 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE10
15 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE10
16 B6111069 นายวริชญ์ พิชัยพงค์  CPE10
17 B6111076 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  CPE10
18 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง  CPE10
19 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE10
20 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต  CPE10
21 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE10
22 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์  CPE10
23 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต  CPE10
24 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE10
25 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE10
26 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE10
27 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.