รายชื่อนศ.
รายวิชา712204 : HEALTH ASSESSMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6128630 นางสาวปิยฉัตร อินทร์บัว  B.N.S.10
2 B6128654 นางสาวปรีญานันท์ วงศ์เศรษฐี  B.N.S.10
3 B6128678 นางสาวเจนจิรา ตอสี  B.N.S.10
4 B6128685 นางสาวพิชญ์สินี สิงห์เหลือ  B.N.S.10
5 B6128715 นางสาวจิรนันท์ วรรณเกตุ  B.N.S.10
6 B6128722 นางสาวพนิตนันท์ โยธะพงษ์  B.N.S.10
7 B6128739 นางสาวสุดารัตน์ เรืองรัมย์  B.N.S.10
8 B6128746 นางสาวญาณิศา ศรีมะดัน  B.N.S.10
9 B6128760 นายอิทธิพล กล่อมศรี  B.N.S.10
10 B6128784 นางสาวยุวรินทร์ ยางสุข  B.N.S.10
11 B6128807 นางสาวจารุพักตร์ อินทวงษ์  B.N.S.10
12 B6128814 นางสาวสมจินตนา ชัยวีรพันธ์เดช  B.N.S.10
13 B6128821 นางสาวดาราวดี สร้อยเสน  B.N.S.10
14 B6128845 นางสาวดั่งฝัน เจริญไวย์  B.N.S.10
15 B6128876 นางสาวศิริตา จริตรัมย์  B.N.S.10
16 B6128883 นางสาวรุจิราภรณ์ สีพรมสุข  B.N.S.10
17 B6128890 นางสาวกัญญาณัฐ ชิงรัมย์  B.N.S.10
18 B6128913 นางสาวพรพิมล มาตรนอก  B.N.S.10
19 B6128944 นางสาวสุทธิดา ขวดทอง  B.N.S.10
20 B6128975 นางสาวกัลยารัตน์ แสนคำลอ  B.N.S.10
21 B6128999 นางสาวจารุวรรณ คงน้อย  B.N.S.10
22 B6129033 นางสาวกันทิมา เอ็มประโคน  B.N.S.10
23 B6129040 นางสาวกุลสินี ศรีวัฒนพงศ์  B.N.S.10
24 B6129064 นางสาวฐิติยา หาญสระคู  B.N.S.10
25 B6129118 นางสาวพิมพ์ผกา ศรีมาลี  B.N.S.10
26 B6129125 นางสาวอัสมา ภักดี  B.N.S.10
27 B6129132 นางสาวสิริขวัญ อุดรสถิตย์  B.N.S.10
28 B6129156 นายวุฒิชัย ราชสีมา  B.N.S.10
29 B6129231 นายณัฐพล พรมอ่อน  B.N.S.10
30 B6129248 นางสาวทรัพย์สินันต์ สอนโส  B.N.S.10
31 B6129255 นางสาววันวิสาข์ สู่สุข  B.N.S.10
32 B6129286 นายณัฐสิทธิ ประกอบศรี  B.N.S.10
33 B6129293 นางสาวณัฐรุจา อภิแสงปัญญา  B.N.S.10
34 B6129309 นางสาวธิดารัตน์ กาญบุตร  B.N.S.10
35 B6129316 นางสาวณัฐวรา จันคนา  B.N.S.10
36 B6129385 นางสาวเวสิยา ภักตะภา  B.N.S.10
37 B6129408 นางสาวอัญญาภรณ์ สิทธิศร  B.N.S.10
38 B6129415 นางสาวจริยาภรณ์ แย้มศรี  B.N.S.10
39 B6129422 นางสาวศศิธร ลาวกับเพ็ชร  B.N.S.10
40 B6129446 นางสาวดวงหทัย จันทิยศ  B.N.S.10
41 B6129453 นางสาวภณิดา เทศจันดา  B.N.S.10
42 B6129460 นางสาวปิยฉัตร อินทร์เสนา  B.N.S.10
43 B6129491 นางสาวนันทิกา อุปฮาด  B.N.S.10
44 B6129545 นางสาวมณีรัตน์ บัวแก้ว  B.N.S.10
45 B6129569 นางสาวนันทิชา หิรัญคำ  B.N.S.10
46 B6129583 นางสาวอภิสรา กิ่งแสง  B.N.S.10
47 B6129637 นางสาวสุรีรักษ์ ประทุมตรี  B.N.S.10
48 B6129675 นางสาวศุภดาว เป็นสมรักษ์  B.N.S.10
49 B6129682 นางสาวปรายฟ้า กุลทิพย์  B.N.S.10
50 B6129705 นางสาวธิติสุดา พรมมา  B.N.S.10
51 B6129712 นางสาวเพชรสิริ กัลยาเรือน  B.N.S.10
52 B6129729 นางสาวปภัสสร คำแสน  B.N.S.10
53 B6129736 นางสาวธิดาพร เกษทองมา  B.N.S.10
54 B6129750 นางสาวกรกนก ใยวังหน้า  B.N.S.10
55 B6129781 นางสาวชมชนก ลาภวิเศษแท้  B.N.S.10
56 B6129798 นางสาวโศรญา จันโสภา  B.N.S.10
57 B6129811 นางสาวเนตรนภา ธรรมอยู่  B.N.S.10
58 B6129842 นางสาวอัญญารัตน์ เทพศรีหา  B.N.S.10
59 B6129859 นางสาวพิมพิไล ยุตธรรม  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.