รายชื่อนศ.
รายวิชา527418 : TELECOMMUNICATION NETWORKS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901753 นางสาวนิษฐกานต์ พีระเนติศักดิ์  TCE10
2 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช  TCE10
3 B5903481 นางสาวนฤมล ถีสูงเนิน  TCE10
4 B5904808 นายเสฎฐวุฒิ เวฬุวนารักษ์  TCE10
5 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์  TCE10
6 B5906208 นายธนกฤต ชุ่มมงคล  TCE10
7 B5908271 นางสาวเกศติวรรณ ชัยสงคราม  TCE10
8 B5908967 นางสาวอาริสา วงษ์แหวน  TCE10
9 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์  TCE10
10 B5910724 นางสาวฌานิดา พุทธมนต์สิงห์  TCE10
11 B5911998 นางสาวกนกพร เสนปอพาน  TCE10
12 B5912971 นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย  TCE10
13 B5913251 นายเจษฎา บุญรักษา  TCE10
14 B5913602 นายธนากร อินทร์นุช  TCE10
15 B5917167 นายชนัยชนม์ ดาบเพชร  TCE10
16 B5918171 นางสาวชลธิชา ตรีไพบูลย์  TCE10
17 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ  TCE10
18 B5921317 นางสาวสุพิชฌา โควังชัย  TCE10
19 B5921690 นายรัชพล เหละดุหวี  TCE10
20 B5925179 นางสาววิภาวี คล้ายทอง  TCE10
21 B5925568 นายศุวัชรางกูร สันติธรรมพงศ์  TCE10
22 B5929252 นายรุสดาน ฮัจยี  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.