รายชื่อนศ.
รายวิชา529302 : MICROCONTROLLERS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
2 B5917617 นางสาวศดานันท์ เตชะธีมาพร  EE10
3 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์  EE10
4 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE10
5 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE10
6 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE10
7 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE10
8 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE10
9 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE10
10 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE10
11 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE10
12 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา  EE10
13 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร  EE10
14 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE10
15 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE10
16 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม  EE10
17 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE10
18 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE10
19 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE10
20 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE10
21 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี  EE10
22 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE10
23 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE10
24 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย  EE10
25 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE10
26 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE10
27 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE10
28 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส  EE10
29 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE10
30 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE10
31 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม  EE10
32 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE10
33 B6021894 นางสาวปรายฟ้า เพชรชนะ  EE10
34 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล  EE10
35 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE10
36 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE10
37 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.