รายชื่อนศ.
รายวิชา529302 : MICROCONTROLLERS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ  EE10
2 B5917624 นางสาวศิริรัตน์ คำชนะ  EE10
3 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ  EE10
4 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE10
5 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE10
6 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์  EE10
7 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE10
8 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE10
9 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด  EE10
10 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE10
11 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE10
12 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี  EE10
13 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE10
14 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ  EE10
15 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE10
16 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE10
17 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE10
18 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE10
19 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE10
20 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE10
21 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน  EE10
22 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE10
23 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE10
24 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE10
25 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย  EE10
26 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล  EE10
27 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE10
28 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ  EE10
29 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE10
30 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE10
31 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์  EE10
32 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
33 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ  EE10
34 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ  EE10
35 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE10
36 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
37 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น  EE10
38 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.