รายชื่อนศ.
รายวิชา529203 : CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE
2 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE
3 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE
4 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE
5 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE
6 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE
7 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE
8 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE
9 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE
10 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม  EE
11 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE
12 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE
13 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE
14 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE
15 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE
16 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE
17 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE
18 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE
19 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา  EE
20 B6026134 นางสาวปนัสดา เปล่งปลื้ม  EE
21 B6027278 นางสาวใบตอง ต่อติด  EE
22 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE
23 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE
24 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE
25 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE
26 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE
27 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์  EE
28 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE
29 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว  EE
30 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์  EE
31 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE
32 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร  EE
33 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก  EE
34 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ  Electronic Engineering
35 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE
36 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี  EE
37 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE
38 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.