รายชื่อนศ.
รายวิชา529203 : CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE
2 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE
3 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE
4 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE
5 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด  EE
6 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์  EE
7 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน  EE
8 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE
9 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE
10 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE
11 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE
12 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE
13 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE
14 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์  EE
15 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE
16 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE
17 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค  EE
18 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE
19 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE
20 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE
21 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE
22 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE
23 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE
24 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE
25 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง  EE
26 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE
27 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE
28 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว  EE
29 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร  EE
30 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส  EE
31 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE
32 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE
33 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE
34 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE
35 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE
36 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE
37 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.