รายชื่อนศ.
รายวิชา530251 : SURVEYING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5807222 นางสาวนัฐกานต์ นาอ้อม  Geological Engineering10
2 B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ ยศพล  Geological Engineering10
3 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์  Environmental Engineering10
4 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering10
5 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE10
6 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน  CE10
7 B5919024 นายณัฐฐชัย อัครธนากาญจน์  CE10
8 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์  CIVIL ENGINEERING10
9 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา  CE10
10 B5924356 นายพันธกานต์ เก่าค้างพลู  Geological Engineering10
11 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ  Geological Engineering10
12 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์  Environmental Engineering10
13 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering10
14 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
15 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
16 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
17 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering10
18 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
19 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
20 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering10
21 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
22 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
23 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering10
24 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
25 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering10
26 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
27 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering10
28 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
29 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE10
30 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
31 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์  CE10
32 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering10
33 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
34 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
35 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์  CE10
36 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์  CE10
37 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
38 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering10
39 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
40 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering10
41 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering10
42 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
43 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย  Geological Engineering10
44 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering10
45 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร  Geological Engineering10
46 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE10
47 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE10
49 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering10
50 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CE10
51 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering10
52 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ  CE10
53 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม  CE10
54 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์  CE10
55 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล  CE10
56 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ  CE10
57 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์  CE10
58 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง  CE10
59 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก  CE10
60 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น  CE10
61 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ  CE10
62 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering10
63 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน  CE10
64 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์  CE10
65 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์  CE10
66 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม  CE10
67 B6104313 นายพลากร คิดถูก  CE10
68 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering10
69 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู  CE10
70 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย  CE10
71 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า  CE10
72 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน  Geological Engineering10
73 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม  CE10
74 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน  CE10
75 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ  Geological Engineering10
76 B6105013 นายสัจกร จันทอง  CE10
77 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์  CE10
78 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์  CE10
79 B6105136 นายปริญญา จาดโห้  CE10
80 B6105198 นายธนากร จิตตะโส  CE10
81 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม  CE10
82 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ  Geological Engineering10
83 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering10
84 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ  CE10
85 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร  CE10
86 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ  CE10
87 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์  CE10
88 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล  Geological Engineering10
89 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์  CE10
90 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก  CE10
91 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ  CE10
92 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข  CE10
93 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน  CE10
94 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์  Geological Engineering10
95 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์  CE10
96 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี  CE10
97 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก  Geological Engineering10
98 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering10
99 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน  CE10
100 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ  CE10
101 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา  CE10
102 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม  CE10
103 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก  Geological Engineering10
104 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา  CE10
105 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี  CE10
106 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร  CE10
107 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน  Geological Engineering10
108 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา  CE10
109 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์  CE10
110 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ  CE10
111 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม  CE10
112 B6109172 นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์  Geological Engineering60
113 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล  Geological Engineering10
114 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering10
115 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์  CE10
116 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก  Geological Engineering10
117 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ  CE10
118 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน  CE10
119 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ  Geological Engineering10
120 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์  Geological Engineering10
121 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก  Geological Engineering10
122 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย  CE10
123 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร  CE10
124 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล  Geological Engineering10
125 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์  CE10
126 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา  Geological Engineering10
127 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง  Geological Engineering10
128 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE10
129 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ  Geological Engineering10
130 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร  CE10
131 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล  CE10
132 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ  Geological Engineering10
133 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ  CE10
134 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว  CE10
135 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง  CE10
136 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว  Geological Engineering10
137 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์  Geological Engineering10
138 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน  CE10
139 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์  CE10
140 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ  Geological Engineering10
141 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง  CE10
142 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง  Geological Engineering10
143 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ  CE10
144 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร  Geological Engineering10
145 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ  Geological Engineering10
146 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์  CE10
147 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ  CE10
148 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ  Geological Engineering10
149 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย  Geological Engineering10
150 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering10
151 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค  CE10
152 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค  CE10
153 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น  CE10
154 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง  CE10
155 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร  Geological Engineering10
156 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์  CE10
157 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์  CE10
158 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา  CE10
159 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี  Metallurgical Engineering10
160 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม  CE10
161 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง  CE10
162 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา  CE10
163 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง  Geological Engineering10
164 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร  CE10
165 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู  Geological Engineering10
166 B6116958 นายพันธการ หอมเชย  CE10
167 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ  CE10
168 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต  Geological Engineering10
169 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์  CE10
170 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์  Geological Engineering10
171 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ  Geological Engineering10
172 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง  CE10
173 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา  CE10
174 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ  Geological Engineering10
175 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม  CE10
176 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering10
177 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม  CE10
178 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา  CE10
179 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม  Geological Engineering10
180 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์  Geological Engineering10
181 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี  CE10
182 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา  CE10
183 B6130657 นายทรงวุฒิ อำขำ  Geological Engineering10
184 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ  Geological Engineering10
185 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์  Geological Engineering10
186 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์  Geological Engineering10
187 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์  CE10
188 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE10
189 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม  CE10
190 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี  Geological Engineering10
191 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง  CE10
192 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering10
193 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย  CE10
194 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด  Geological Engineering10
195 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering10
196 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering10
197 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร  CE10
198 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว  CE10
199 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี  Geological Engineering10
200 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  Geological Engineering10
201 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี  Geological Engineering10
202 B6136765 นายกุลยศ วดีศิริศักดิ์  Geological Engineering10
203 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.