รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน  PE10
2 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว  TOOL ENGINEERING10
3 B5707713 นางสาวฉัตรฑริดา บุญรมย์  TOOL ENGINEERING40
4 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
5 B5710119 นายชัยนันท์ นิลประทีปปรีชา  TOOL ENGINEERING40
6 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล  Agricultural and Food Engineering10
7 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร  PE10
8 B5718986 นายธวัช สวาทดี  Automotive Engineering10
9 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE10
10 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
11 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
12 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ  PE10
14 B5804467 นายนิพิฐพนธ์ เหิมขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
16 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล  PE10
17 B5807208 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ  TOOL ENGINEERING10
19 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering10
20 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering10
21 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
22 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering10
23 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
24 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง  PE10
25 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE10
26 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE10
27 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE10
28 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์  PE10
29 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ  PE10
30 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก  PE10
31 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
32 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ  CE10
33 B5819386 นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช  Environmental Engineering10
34 B5820689 นายประวิณ พวงมัชชิมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
35 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล  Agricultural and Food Engineering10
36 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
37 B5823512 นายสุรชัช บูรณ์เจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
39 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
40 B5827695 นายศิวบุตร สาระคำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
41 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
42 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
43 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม  Environmental Engineering10
44 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering10
45 B5903382 นางสาวสุควีนนรา จงปัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B5903443 นายศุภโชค อรรถพันธุ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
47 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
48 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE10
49 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง  ME10
50 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
51 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering10
52 B5909070 นายมานพ ตันสกุล  Metallurgical Engineering12
53 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม  PE10
54 B5910717 นายธันวา อบอุ่น  PE10
55 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering10
56 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง  Metallurgical Engineering10
57 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
58 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering10
59 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering10
60 B5915927 นางสาวพัชรี มาสิงห์  Environmental Engineering10
61 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering10
62 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
63 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี  PE10
64 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง  PE10
65 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ  Metallurgical Engineering10
66 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท  Environmental Engineering10
67 B5920303 นายวรภพ ทุ่งโพธิแดง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
68 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม  Geological Engineering10
69 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
70 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE10
71 B5925551 นายเอกวิทย์ มุ่งงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
72 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี  Agricultural and Food Engineering10
73 B5927678 นายอลงกรณ์ สมบัติหอม  Geological Engineering10
74 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
75 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
76 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
77 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering10
78 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
79 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย  Metallurgical Engineering10
80 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
81 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
82 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
83 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
84 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
85 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
86 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
87 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
88 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
89 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
90 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
91 B6019389 นางสาวสุทธิดา สืบวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
92 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
93 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
94 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering10
95 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
96 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
97 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
98 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME10
99 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME10
100 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME10
101 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
102 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME10
103 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
104 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME10
105 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
106 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
107 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME10
108 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
109 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME10
110 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
111 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME10
112 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
113 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME10
114 B6103835 นางสาวสุกัญญา ขีดกิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
115 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME10
116 B6104092 นายวิทพงษ์ คล้ายกบิลท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
117 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
118 B6104702 นางสาวสุนิสา จรจรัญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
119 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME10
120 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME10
121 B6105082 นายปริญญา จันทะเสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
122 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME10
123 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME10
124 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME10
125 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
126 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME10
127 B6105891 นางสาวปฐมวดี ชาวทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
128 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
129 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME10
130 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME10
131 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
132 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME10
133 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
134 B6106744 นางสาวกิติมา แดงกลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
135 B6107000 นางสาวปริญญา แตงทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
136 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME10
137 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME10
138 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
139 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME10
140 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME10
141 B6107543 นายธีรดนย์ ทำสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
142 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME10
143 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME10
144 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
145 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME10
146 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME10
147 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME10
148 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
149 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์  ME10
150 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME10
151 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME10
152 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME10
153 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME10
154 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME10
155 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME10
156 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME10
157 B6109639 นายสัตวัฒน์ ปราบวิชิต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
158 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง  Agricultural and Food Engineering10
159 B6109790 นางสาวนลิตา ปัญญาเหลือ  ChemE60
160 B6109837 นางสาวมยุรฉัตร ปัตตานี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
161 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
162 B6110178 นายศุภชัย ผ่องอำไพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
163 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
164 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
165 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์  ME10
166 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
167 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME10
168 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME10
169 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
170 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME10
171 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME10
172 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME10
173 B6111137 นายนันทพศ พิมพ์บุญมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
174 B6111205 นายพัชรพล พิศชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
175 B6111724 นางสาวกนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
176 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
177 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME10
178 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์  ME10
179 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
180 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME10
181 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
182 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
183 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
184 B6112530 นายอภิวุฒิ ยงทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
185 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
186 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
187 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME10
188 B6113063 นางสาวสุธิณี รัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
189 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME10
190 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
191 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
192 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์  ME10
193 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME10
194 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME10
195 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME10
196 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
197 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME10
198 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME10
199 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข  ME10
200 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME10
201 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME10
202 B6115074 นายธนธรณ์ สลามเต๊ะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
203 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME10
204 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME10
205 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน  ME10
206 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME10
207 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME10
208 B6115937 นายวรวัชร สุนทรลิ้มศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
209 B6116019 นายวรวุฒิ สุมงคล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
210 B6116538 นายพัชรพล แสนเสนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
211 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME10
212 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME10
213 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME10
214 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME10
215 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME10
216 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
217 B6117597 นางสาวอริสรา อิสระ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
218 B6118006 นายสุรภัทร์ งอกบุ้งคล้า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
219 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME10
220 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
221 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME10
222 B6118198 นายสโรธ สุขกุล  ME10
223 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME10
224 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME10
225 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร  ME10
226 B6130688 นายเทพพิทักษ์ อินงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
227 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME10
228 B6130749 นางสาวศุภรัตน์ อามาตย์มนตรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
229 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
230 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME10
231 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME10
232 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ  ME10
233 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME10
234 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME10
235 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
236 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME10
237 B6131654 นางสาวกิติมา เซนไล้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
238 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME10
239 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
240 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
241 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME10
242 B6136871 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
243 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
244 B6137434 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.