รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร  Environmental Engineering40
2 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา  PE40
3 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา  Environmental Engineering10
4 B5703289 นายพิทยุตม์ ฤาวงศ์  Environmental Engineering10
5 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์  Environmental Engineering10
6 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
7 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
8 B5712748 นายชารีฟ นิแอ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5714131 นายธณเดช พรวสุเลิศโภคิน  CE10
10 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
11 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง  Automotive Engineering10
12 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering10
14 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์  Environmental Engineering10
16 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง  Environmental Engineering40
17 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ทั้งนภากุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
20 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต  Environmental Engineering10
21 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว  MAE10
24 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร  Environmental Engineering10
25 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
26 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์  MAE10
27 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล  Environmental Engineering10
28 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ  Environmental Engineering40
29 B5811021 นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
31 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน  Environmental Engineering10
32 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering10
33 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
34 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์  Automotive Engineering10
35 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE10
37 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล  Agricultural and Food Engineering10
38 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering10
39 B5905218 นางสาวภัทรนรินทร์ หิรัญคงประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
40 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE10
41 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
42 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง  Environmental Engineering10
43 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering10
44 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering10
45 B5909391 นางสาวอลิษา อินตาหามแห  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
47 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา  Environmental Engineering10
48 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
49 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
50 B5910915 นางสาวเยาวพร ภู่ระหงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
51 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ  Environmental Engineering10
52 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์  PE10
53 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล  Metallurgical Engineering10
54 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์  Geological Engineering10
55 B5914074 นางสาวกัญญาภัค ไชยตัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
56 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม  Environmental Engineering10
57 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
58 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering10
59 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE10
60 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
61 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง  Geological Engineering10
62 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
63 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering10
64 B5924752 นางสาวเพ็ญศรี สุดดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
65 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE10
66 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering10
67 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ  Environmental Engineering10
68 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์  CE10
69 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering10
70 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
71 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์  Geological Engineering10
72 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
73 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม  Environmental Engineering10
74 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
75 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE10
76 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
77 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering10
78 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
79 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
80 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
81 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
82 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering10
83 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering10
84 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  Metallurgical Engineering10
85 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering10
86 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
87 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering10
88 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
89 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering10
90 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering10
91 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
92 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering10
93 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering10
94 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์  Metallurgical Engineering10
95 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
96 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering10
97 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering10
98 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
99 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
100 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering10
101 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering10
102 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
103 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering10
104 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering10
105 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
106 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering10
107 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
108 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering10
109 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering10
110 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
111 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering10
112 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering10
113 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE10
114 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering10
115 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
116 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering10
117 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE10
118 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering10
119 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
120 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์  Metallurgical Engineering10
121 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
122 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ  CE10
123 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม  CE10
124 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
125 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด  PE10
126 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์  CE10
127 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
128 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล  CE10
129 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ  CE10
130 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์  CE10
131 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง  CE10
132 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering10
133 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
134 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก  CE10
135 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น  CE10
136 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ  CE10
137 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน  CE10
138 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์  CE10
139 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering10
140 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์  CE10
141 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม  CE10
142 B6104313 นายพลากร คิดถูก  CE10
143 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering10
144 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู  CE10
145 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย  CE10
146 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า  CE10
147 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม  CE10
148 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน  CE10
149 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ  Geological Engineering10
150 B6105013 นายสัจกร จันทอง  CE10
151 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์  CE10
152 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์  CE10
153 B6105136 นายปริญญา จาดโห้  CE10
154 B6105198 นายธนากร จิตตะโส  CE10
155 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
156 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม  CE10
157 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
158 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
159 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
160 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ  CE10
161 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร  CE10
162 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering10
163 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ  CE10
164 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์  CE10
165 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล  Geological Engineering10
166 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์  CE10
167 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก  CE10
168 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ  CE10
169 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering10
170 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข  CE10
171 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
172 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี  Metallurgical Engineering10
173 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน  CE10
174 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์  Geological Engineering10
175 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์  CE10
176 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
177 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
178 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี  CE10
179 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน  CE10
180 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
181 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ  CE10
182 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง  Metallurgical Engineering10
183 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา  CE10
184 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม  CE10
185 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
186 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา  CE10
187 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี  CE10
188 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร  CE10
189 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา  Metallurgical Engineering10
190 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์  Metallurgical Engineering10
191 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา  CE10
192 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์  CE10
193 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ  CE10
194 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม  CE10
195 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์  Metallurgical Engineering10
196 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล  Geological Engineering10
197 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์  CE10
198 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
199 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์  Metallurgical Engineering10
200 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ  CE10
201 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
202 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน  CE10
203 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ  Geological Engineering10
204 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering10
205 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา  Metallurgical Engineering10
206 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
207 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
208 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก  Geological Engineering10
209 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย  CE10
210 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร  CE10
211 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล  Geological Engineering10
212 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์  CE10
213 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering10
214 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
215 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE10
216 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE10
217 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร  CE10
218 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล  CE10
219 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
220 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ  CE10
221 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว  CE10
222 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง  CE10
223 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
224 B6112059 นายภากร มวมขุนทด  PE10
225 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering10
226 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน  CE10
227 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering10
228 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์  CE10
229 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง  CE10
230 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี  Metallurgical Engineering10
231 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ  CE10
232 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร  Geological Engineering10
233 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์  CE10
234 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี  Metallurgical Engineering10
235 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
236 B6113117 นายอนุชิต ราเต  Metallurgical Engineering10
237 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
238 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ  CE10
239 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
240 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์  Metallurgical Engineering10
241 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering10
242 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย  Geological Engineering10
243 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
244 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
245 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง  Metallurgical Engineering10
246 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค  CE10
247 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค  CE10
248 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น  CE10
249 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา  Metallurgical Engineering10
250 B6115029 นายประชา สรวงศิริ  Metallurgical Engineering10
251 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง  CE10
252 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร  Geological Engineering10
253 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
254 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering10
255 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
256 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์  CE10
257 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์  CE10
258 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา  CE10
259 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม  CE10
260 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
261 B6115951 นายภัคพล สุพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
262 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง  CE10
263 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา  CE10
264 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
265 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
266 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร  CE10
267 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
268 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก  Metallurgical Engineering10
269 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี  Metallurgical Engineering10
270 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู  Geological Engineering10
271 B6116958 นายพันธการ หอมเชย  CE10
272 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ  CE10
273 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต  Geological Engineering10
274 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช  Metallurgical Engineering10
275 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์  CE10
276 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
277 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ  Geological Engineering10
278 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง  CE10
279 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา  CE10
280 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
281 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม  CE10
282 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย  Metallurgical Engineering10
283 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering10
284 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
285 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์  Metallurgical Engineering10
286 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม  CE10
287 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา  CE10
288 B6119249 นางสาวอรอนงค์ เรืองพริ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
289 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
290 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี  CE10
291 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา  CE10
292 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์  Geological Engineering10
293 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
294 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์  CE10
295 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม  CE10
296 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี  Geological Engineering10
297 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
298 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง  CE10
299 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering10
300 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
301 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย  CE10
302 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering10
303 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร  CE10
304 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว  CE10
305 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง  Metallurgical Engineering10
306 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
307 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย  Agricultural and Food Engineering10
308 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช  Metallurgical Engineering10
309 B6136758 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์  Metallurgical Engineering10
310 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.