รายชื่อนศ.
รายวิชา575582 : TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING MASTER SEMINAR II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 M6113100 นายอรรถวิท จันทอุปลี  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING10
2 M6113117 นายนราธิป ชาวบ้านเกาะ  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING10
3 M6113124 นายวงศธร ภาธรสุวรรณ  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING10
4 M6113131 นางสาวนิจจารีย์ ศรีทัน  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING10
5 M6113148 นายณธรรศ สังสุวรรณ  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING10
6 M6113155 นายทวีป ศรีชาลี  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING10
7 M6113162 นางสาวณิชมล สว่างไสว  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING10
8 M6113179 นายถิรมนัส สาระภิรมย์  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING10
9 M6200626 นายธนกร หอประเสริฐวงศ์  MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.