รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล  Environmental Engineering10
2 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา  PE10
3 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์  PE10
4 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ  MAE10
5 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง  PE10
6 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง  PE40
7 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง  Environmental Engineering10
8 B5615803 นายเอกพจน์ นีละเสวี  GT10
9 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
10 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
11 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง  Environmental Engineering40
12 B5707416 นางสาวสุนิสา ดาฉาว  Environmental Engineering10
13 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
14 B5709625 นางสาวอุษา สีนวล  TOOL ENGINEERING10
15 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ  Environmental Engineering10
16 B5713073 นางสาวนลินรัตน์ วีร์ศิริ  TOOL ENGINEERING10
17 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
18 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย  Agricultural and Food Engineering10
19 B5720859 นางสาวอัมฤทธิ์ตา สูงรัมย์  TOOL ENGINEERING10
20 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering10
21 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
22 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร  Metallurgical Engineering10
23 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน  Environmental Engineering10
24 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง  Environmental Engineering10
25 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
26 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
27 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
28 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
29 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
30 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
31 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
32 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering10
33 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
34 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์  Metallurgical Engineering10
35 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering10
36 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
37 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
39 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
40 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering10
41 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering10
42 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering10
43 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME10
44 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering10
45 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering10
46 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE10
47 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
48 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE10
49 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์  CE10
50 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา  PE10
51 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
52 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE10
53 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering10
54 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering10
55 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน  Geological Engineering10
56 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล  Metallurgical Engineering10
57 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
58 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
59 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม  Metallurgical Engineering10
60 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering10
61 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน  Geological Engineering10
62 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์  Metallurgical Engineering10
63 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
64 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก  Geological Engineering10
65 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์  Geological Engineering10
66 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
67 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ  Geological Engineering10
68 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว  Geological Engineering10
69 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ  Geological Engineering10
70 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ  Geological Engineering10
71 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering10
72 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์  Geological Engineering10
73 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ  Geological Engineering10
74 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์  Metallurgical Engineering10
75 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด  Geological Engineering10
76 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก  Metallurgical Engineering10
77 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี  Geological Engineering10
78 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering10
79 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering10
80 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.