รายชื่อนศ.
รายวิชา111102 : PHYSIOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6228989 นางสาวสุภาพร จักร์แก้ว  MANAGEMENT10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2 B6210205 นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรรณศรี  B.N.S.10
3 B6210434 นางสาวสุชานันท์ ประครองพันธ์  B.N.S.10
4 B6210441 นางสาวพิกุลแก้ว คุ้มหมู่  B.N.S.10
5 B6210458 นายเอมิน เสนาะโสด  B.N.S.10
6 B6210465 นางสาวกิตติยา ภูสุวรรณรัศมิ์  B.N.S.10
7 B6210472 นางสาวนารีรัตน์ คำตา  B.N.S.10
8 B6211004 นางสาวบุษบา โอชารส  B.N.S.10
9 B6211400 นางสาวสุมิตรา ศรีวงษ์  B.N.S.10
10 B6211417 นางสาวจันทร์นภา บุตรจันทร์  B.N.S.10
11 B6211424 นางสาวอรณิชา สัตรัตน์  B.N.S.10
12 B6211431 นางสาววรรณวิษา ไชยโชติ  B.N.S.10
13 B6211448 นางสาวศวรรยา แสงงาม  B.N.S.10
14 B6211455 นางสาวศิรินาถ บุญเนา  B.N.S.10
15 B6211462 นางสาวปานรวี ภูมิไธสง  B.N.S.10
16 B6211479 นางสาวธิดารัตน์ สีใจสุ  B.N.S.10
17 B6211486 นางสาวรัตนชฎาพร มูลโพธิ์  B.N.S.10
18 B6211493 นางสาวธาราทิพย์ สนทยา  B.N.S.10
19 B6211509 นางสาวอภิชญา ชาติชำนาญ  B.N.S.10
20 B6211516 นางสาววรินธร ตู้ประเสริฐ  B.N.S.10
21 B6211523 นางสาวกิตติญา แหวนจะโป๊ะ  B.N.S.10
22 B6211530 นางสาวสายนที พลนิกาย  B.N.S.10
23 B6228941 นางสาวณัฐธิดา ดีขุนทด  B.N.S.10
24 B6228958 นางสาวปิยวรรณ สิงห์เดช  B.N.S.10
25 B6228965 นางสาวสุกัญญา นุกิจรัมย์  B.N.S.10
26 B6228972 นางสาววิระดี คะวิศูนย์  B.N.S.10
27 B6229009 นางสาวพัชรา แสวงผล  B.N.S.10
28 B6229016 นางสาววัลลภา ปรินรัมย์  B.N.S.10
29 B6229023 นางสาวทัศนีย์วรรณ พงสะพัง  B.N.S.10
30 B6229030 นางสาวนิภา เยี่ยงเสือ  B.N.S.10
31 B6229047 นางสาวรัศมี สายดวง  B.N.S.10
32 B6229054 นางสาวภัทรสุดา เหล่าคนค้า  B.N.S.10
33 B6229061 นางสาวศรินญา ไชยมงคล  B.N.S.10
34 B6229078 นางสาวณัฐธิดา พลปัถพี  B.N.S.10
35 B6229085 นางสาววาสนา สิทธิโกษี  B.N.S.10
36 B6229092 นางสาวอรษา สิงห์สนั่น  B.N.S.10
37 B6229108 นางสาวนริศรา ปุผาลา  B.N.S.10
38 B6229115 นางสาวเมสิยา สุริยกานนท์  B.N.S.10
39 B6229122 นางสาวสุพัตรา สีพันดร  B.N.S.10
40 B6229139 นางสาวจารุวรรณ คำกอง  B.N.S.10
41 B6229146 นางสาวจุฑาทิพย์ แจงกลาง  B.N.S.10
42 B6229153 นางสาวชมพูนุช สุวรรณ  B.N.S.10
43 B6229160 นางสาวธัญรดา อินทรอัมพร  B.N.S.10
44 B6233327 นางสาวสุปรียารัตน์ ตะเกิดมี  B.N.S.10
45 B6233334 นางสาวชลลัดดา ศรีตระการ  B.N.S.10
46 B6233341 นางสาวทิชากร คำพวง  B.N.S.10
47 B6233358 นางสาวจินดามณี ยินขุนทด  B.N.S.10
48 B6233365 นางสาวพิชญา เกษรบัว  B.N.S.10
49 B6233372 นางสาวพิชญานันต์ เจริญเขต  B.N.S.10
50 B6233389 นางสาวณิชากร งามฉลาด  B.N.S.10
51 B6233396 นางสาวทัศวรรณ ลายเมฆ  B.N.S.10
52 B6233402 นางสาวคัทลียา สัตตะโส  B.N.S.10
53 B6233419 นางสาวอรอุมา เข็มทอง  B.N.S.10
54 B6233426 นางสาวสตรีรัตน์ ทองสมบัติ  B.N.S.10
55 B6233433 นางสาวอคิราภ์ จำปาศรี  B.N.S.10
56 B6233440 นางสาวญาณิศา พะนัด  B.N.S.10
57 B6233464 นางสาวสุมาลี นนท์นอก  B.N.S.10
58 B6233471 นางสาวสุพัตรา บุษบา  B.N.S.10
59 B6233488 นางสาวญาณัชฉรา กุมกี  B.N.S.10
60 B6233495 นางสาวพิชชา ยอดบุนอก  B.N.S.10
61 B6233501 นางสาวกุลธิดา แสนแดง  B.N.S.10
62 B6233518 นางสาวศิรินภา ไชยชนะ  B.N.S.10
63 B6233532 นางสาวกนกวรรณ สีกะแจะ  B.N.S.10
64 B6233549 นางสาววรางคณา อุดมศักดิ์  B.N.S.10
65 B6233556 นางสาวจารุวรรณ สีเล  B.N.S.10
66 B6234867 นางสาวณัฐณิชา พรีพรม  B.N.S.10
67 B6234874 นางสาวทิพย์ศิริ ทิพยานนท์  B.N.S.10
68 B6234881 นางสาวปิยาใจ สีลาทอง  B.N.S.10
69 B6234904 นายณัฐวุฒิ คำแสงดี  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.