รายชื่อนศ.
รายวิชา114351 : SPORTS INJURIES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080129 นางสาวพัชรพร มะลิซ้อน  SPORTS SCIENCE10
2 B6080136 นายชาคริต ปรุเขตต์  SPORTS SCIENCE10
3 B6080464 นายตุลภัทร รัตตสุพร  SPORTS SCIENCE10
4 B6080471 นายสิรวิชญ์ ตั้งนันทนาการ  SPORTS SCIENCE10
5 B6080501 นางสาวศศินา อ้อมวิหาร  SPORTS SCIENCE10
6 B6080532 นางสาวรัชนีกร เล่ห์กล  SPORTS SCIENCE10
7 B6080563 นางสาวชลิตา นาคค่อนอก  SPORTS SCIENCE10
8 B6080570 นางสาวแพรวพรรณ ศรีจะบก  SPORTS SCIENCE10
9 B6080648 นางสาวนภาผ่อง ยุธกลาง  SPORTS SCIENCE10
10 B6080662 นางสาวนิ่มนวล กำจ่าย  SPORTS SCIENCE10
11 B6080686 นายเข็มชาติ แช่มกลั่น  SPORTS SCIENCE10
12 B6080716 นายคณิต ลิม  SPORTS SCIENCE10
13 B6080723 นางสาวอรอุมา สีนาค  SPORTS SCIENCE10
14 B6080754 นางสาวปภาวดี บุญซ้อน  SPORTS SCIENCE10
15 B6080761 นายอภิเชษฐ์ อ่อนพันธ์  SPORTS SCIENCE10
16 B6080778 นายจิรายุส เอี่ยมสุวรรณชัย  SPORTS SCIENCE10
17 B6080815 นายพงษ์ภิสิทธิ์ ทบแป  SPORTS SCIENCE10
18 B6080839 นายภานุพันธ์ เขียวคำรพ  SPORTS SCIENCE10
19 B6080907 นายสุรพงศ์ สุขเกษม  SPORTS SCIENCE10
20 B6080914 นายสุรเสกข์ สิบพลกรัง  SPORTS SCIENCE10
21 B6080921 นายอภิภัทร เงาะเศษ  SPORTS SCIENCE10
22 B6080969 นางสาวสุริวิภา กุณาศล  SPORTS SCIENCE10
23 B6080983 นางสาวรุ่งทิวา กลิ่นจันทร์  SPORTS SCIENCE10
24 B6081010 นายฤทธิพร ภูนาหา  SPORTS SCIENCE10
25 B6081072 นางสาวมนสิชา หมายเจริญ  SPORTS SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.