รายชื่อนศ.
รายวิชา712204 : HEALTH ASSESSMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6128623 นางสาวตามหทัย ออกสันเทียะ  B.N.S.10
2 B6128647 นางสาวปิยะดา ประคองใจ  B.N.S.10
3 B6128661 นางสาวธัญลักษณ์ ครึ้มค้างพลู  B.N.S.10
4 B6128692 นางสาวประภาพรรณ คอนเพชร  B.N.S.10
5 B6128708 นางสาวชโลชา สมทรัพย์  B.N.S.10
6 B6128753 นางสาวธันย์ชนก นวลพลกรัง  B.N.S.10
7 B6128777 นางสาวสุนีรัตน์ จันทิมาต  B.N.S.10
8 B6128791 นางสาวอภิญญา จันทร์คณา  B.N.S.10
9 B6128838 นางสาวอนิษา แก้วพินึก  B.N.S.10
10 B6128852 นางสาวอริสรา สุขสมบูรณ์  B.N.S.10
11 B6128869 นางสาววิชุดา ลาภเงิน  B.N.S.10
12 B6128906 นางสาวธัญญาศิริ ตระกูลสันติรัตน์  B.N.S.10
13 B6128920 นางสาวรวิสรา แก่นพุดซา  B.N.S.10
14 B6128937 นางสาวสุทธารัตน์ ขวดทอง  B.N.S.10
15 B6128951 นางสาวสุภนิดา แก้วมณี  B.N.S.10
16 B6128968 นางสาวธัญรัตน์ พุ่มจิ๋ว  B.N.S.10
17 B6129002 นางสาวสุเมรี ประเสริฐสังข์  B.N.S.10
18 B6129026 นางสาวธนาทิพย์ นะรานรัมย์  B.N.S.10
19 B6129071 นางสาวกัญญารัตน์ โลพาด  B.N.S.10
20 B6129088 นางสาวชัชรฎา เงางาม  B.N.S.10
21 B6129095 นางสาวณิชกานต์ จิตอารีย์  B.N.S.10
22 B6129101 นางสาวณิชากร คำแปง  B.N.S.10
23 B6129149 นางสาวสิรินญา นุวรรโน  B.N.S.10
24 B6129163 นางสาวสุวนันท์ นาเมืองรักษ์  B.N.S.10
25 B6129170 นางสาวจิดาภา อัคราช  B.N.S.10
26 B6129187 นางสาววนัสนันท์ ขันพินิจ  B.N.S.10
27 B6129194 นางสาววรรณิกา โสภา  B.N.S.10
28 B6129200 นางสาวอริศรา สิงหรา  B.N.S.10
29 B6129224 นางสาวกนกวรรณ มะณีสาย  B.N.S.10
30 B6129262 นางสาวโชษิตา จิตประเสริฐ  B.N.S.10
31 B6129279 นางสาวนันทพร จันทร์สะอาด  B.N.S.10
32 B6129323 นายอนนต์ พาริหาญ  B.N.S.10
33 B6129330 นางสาวปวีณา โสละมัด  B.N.S.10
34 B6129347 นางสาวพรทิวา วรสาร  B.N.S.10
35 B6129354 นายชญานินทร์ พาชนิต  B.N.S.10
36 B6129361 นางสาวอนุธิดา ติ๊บแก้ว  B.N.S.10
37 B6129378 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีขันตรี  B.N.S.10
38 B6129392 นางสาวพรรณภัทร์ ยอดอ่อน  B.N.S.10
39 B6129439 นางสาวปิยะภา ถันชนนาง  B.N.S.10
40 B6129477 นางสาวปนัดดา ปานทอง  B.N.S.10
41 B6129484 นางสาวทัตพิชา โรจน์แสงเรือง  B.N.S.10
42 B6129507 นางสาวธิติญา รัตนวงศ์  B.N.S.10
43 B6129514 นางสาวลักษณา ภูอาจสูง  B.N.S.10
44 B6129521 นางสาวดวงฤทัย พุฒิอาภากร  B.N.S.10
45 B6129538 นางสาวนันทิยา ปราบมีชัย  B.N.S.10
46 B6129552 นางสาวปัณฑิตา บุญมีมีไชย  B.N.S.10
47 B6129576 นางสาวกัลย์สุดา กมลแสน  B.N.S.10
48 B6129590 นางสาวสุพิชญา มนปาน  B.N.S.10
49 B6129606 นางสาววรรณวนัส พู่กุลอนันต์  B.N.S.10
50 B6129613 นางสาวปริยากร ธรรมทวี  B.N.S.10
51 B6129620 นางสาวลักษิกา ผาดไธสง  B.N.S.10
52 B6129651 นางสาวภาวรินทร์ แต้ธวัช  B.N.S.10
53 B6129668 นางสาวกนกวรรณ ภายอุ้ม  B.N.S.10
54 B6129699 นางสาวลลิตา สมทรัพย์  B.N.S.10
55 B6129743 นางสาวณัฏฐนารา วันพุทธา  B.N.S.10
56 B6129767 นางสาวรินลณี วงศ์ศรีทา  B.N.S.10
57 B6129774 นางสาวพรพิมล ชี้กิ่ง  B.N.S.10
58 B6129804 นางสาววริญญา แสงพล  B.N.S.10
59 B6129828 นางสาวสุพาภรณ์ ชะโนรับ  B.N.S.10
60 B6129835 นางสาวกนกพร ศรีสมรูป  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.