รายชื่อนศ.
รายวิชา526410 : NANOMATERIALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์  CME10
2 B5904044 นางสาวพิมพ์อัปสร ทองบางใบ  CME10
3 B5904075 นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน  CME10
4 B5906956 นายศุภกิจ ศรีอภัย  CME10
5 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน  CME10
6 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา  CME10
7 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย  CME10
8 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก  CME10
9 B5910328 นายศิวัช อินทนา  CME10
10 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ  CME10
11 B5918676 นางสาวมนิสา กองสอน  CME40
12 B5922239 นางสาวโสภิตา หมีทอง  CME40
13 B5922383 นางสาวพิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์  CME40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.