รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
2 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ  EE10
3 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง  EE10
4 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง  EE10
5 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE10
6 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE10
7 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE10
8 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด  EE10
9 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE10
10 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา  EE10
11 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี  EE10
12 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ  EE10
13 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE10
14 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน  EE10
15 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
16 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ  EE10
17 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE10
18 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE10
19 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE10
20 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช  EE10
21 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น  EE10
22 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์  EE10
23 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE10
24 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน  EE10
25 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE10
26 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE10
27 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE10
28 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE10
29 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE10
30 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE10
31 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง  EE10
32 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE10
33 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
34 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
35 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต  EE10
36 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล  EE10
37 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.