รายชื่อนศ.
รายวิชา526427 : NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.