รายชื่อนศ.
รายวิชา527204 : SIGNALS AND SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5702527 นายวัชราพร เฮียงโฮม  Electronic Engineering10
2 B5718238 นายจักรกฤษณ์ เชื้อน่วม  Electronic Engineering10
3 B5718290 นายตะวัน ลัทธิวรรณ  Electronic Engineering10
4 B5718375 นายอาชานนท์ บุตรโคตร  Electronic Engineering10
5 B5825233 นายจักรภัทร เจริญศิลป์  Electronic Engineering10
6 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์  Electronic Engineering10
7 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย  Electronic Engineering10
8 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE10
9 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย  TCE10
10 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE10
11 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร  TCE10
12 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.