รายชื่อนศ.
รายวิชา525209 : COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
2 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล  Agricultural and Food Engineering10
3 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล  Agricultural and Food Engineering10
4 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา  Agricultural and Food Engineering10
5 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
6 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
7 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
8 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี  Agricultural and Food Engineering10
9 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
10 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
11 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
12 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering10
13 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
14 B6105020 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  Agricultural and Food Engineering60
15 B6105778 นางสาวประพิมพรรณ ชัยทิพย์  Agricultural and Food Engineering60
16 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.