รายชื่อนศ.
รายวิชา523455 : COMPUTER SECURITY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900374 นายวงศกร ชูเกษม  CPE10
2 B5900909 นางสาวสุมิตรา ละโลงสูงเนิน  CPE10
3 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์  CPE10
4 B5901333 นายธรรมภณ สีทานุช  CPE10
5 B5901418 นายศารทูล นามปัน  CPE10
6 B5901821 นายสมพร พัสสร  CPE10
7 B5902644 นายจิรศักดิ์ การกระสัง  CPE10
8 B5902989 นางสาวกาญจนา ทิพวงค์  CPE10
9 B5903146 นายอนันตกิจ ดวงดี  CPE10
10 B5903832 นายจตุพล สนิทไทย  CPE10
11 B5903917 นายธนพล ตะสันเทียะ  CPE10
12 B5904105 นายดิกิ คาวาซากิ  CPE10
13 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก  CPE10
14 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร  CPE10
15 B5905492 นางสาวศศิธร ไชยรัตน์  CPE10
16 B5905836 นายสุธนัย รวมสุขนิรันดร  CPE10
17 B5906192 นายยงยุทธ ใยไหม  CPE10
18 B5906505 นายณัฐพล ช่างไชย  CPE10
19 B5906918 นางสาวธัญชนิต ท่าจีน  CPE10
20 B5907588 นายรณกฤต ลิศนันท์  CPE10
21 B5907601 นายศุภณัฐ จารุกุลโกวิท  CPE10
22 B5908042 นายจิรพัฒน์ พยาวงค์  CPE10
23 B5908103 นายนันทวัฒน์ สัตยา  CPE10
24 B5908783 นายกฤษฎา ปัจฉิมา  CPE10
25 B5908943 นายอิศรา สร้อยสม  CPE10
26 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา  CPE10
27 B5910311 นายทวีชัย คันกลาง  CPE10
28 B5910519 นางสาวมุฑิตา กิจไพบูลย์ชัย  CPE10
29 B5910557 นางสาววชิรญาณ์ ไชยสัจ  CPE10
30 B5913480 นางสาวสุนิตา ล้อมกระโทก  CPE10
31 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล  CPE10
32 B5914814 นางสาวชนันท์ญา ศรีคำภู  CPE10
33 B5915040 นายปารินทร์ บูระพา  CPE10
34 B5916153 นายพชร นฤคนธ์  CPE10
35 B5916207 นายชาญเทิดศักดิ์ อุสาหะ  CPE10
36 B5917099 นายอภิเชษฐ์ ยาตรา  CPE10
37 B5917389 นางสาวณัฐนันท์ ปลาปูทอง  CPE10
38 B5917419 นางสาวพลอยไพรริน โภชน์พรมราช  CPE10
39 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์  CPE10
40 B5917525 นายมณฑล แก่นโพธิ์  CPE10
41 B5921263 นายชัยวัฒน์ ลือเรือง  CPE10
42 B5921713 นายณัฐวัตร บุรีรัตน์  CPE10
43 B5922406 นายกฤษฎิ์ จีนคำเริง  CPE10
44 B5922482 นายทักษิณ เจริญวัย  CPE10
45 B5923151 นายอภิรัช นิ่มอนุสสรณ์กุล  CPE10
46 B5925803 นายศุภชัย สร้อยกล่ำ  CPE10
47 B5926329 นายทศพล จันตรี  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.