รายชื่อนศ.
รายวิชา537343 : AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900275 สิบเอกณัฐพล ถุงเป้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5901081 นายอนุวัฒน์ พันธ์เจริญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B5901814 นางสาววิภาดา โบราณสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5902316 นางสาวกรวิภา โชคพรชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5904013 นายอภิเชษฐ์ สมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5904693 นางสาวธนพร กะการดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5905065 นายณัฐกิตติ์ ศุภกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5906772 นางสาววรรณชนก จันทร์โต  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B5907083 นางสาวพุทธิมณ ผายกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5907557 นางสาวปริยฉัตร รัตนโสภณกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5908295 นางสาวศรีเสาวลักษณ์ ธงกิจสิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5909186 นายนนทวัฒน์ พิลาชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B5910465 นายภูตะวัน สีมันตธรรมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5910502 นายสุเมธ ขุนนุช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5910700 นางสาวณัชพัณณ์ วัชราธรกุลพันธ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B5910878 นางสาวสุกัญญา กัณฑ์จู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B5911653 นางสาวเดือนนภา ภูเข้าเม้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B5912193 นางสาววิไลลักษณ์ วรรณะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B5912384 นางสาวธัญญ์นภัส จารุโชคภูริวัจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B5913367 นางสาวนิลาวัลย์ แก้วภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B5914586 นางสาวพิมพ์กนก ชัยสิทธิ์สงวน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B5915828 นางสาววรรณกร พูลเขตร์กรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B5915859 นายอนุวัฒน์ เป้าทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B5916054 นายทิวากร ถาวรผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B5917198 นายศุภกร มีแจ้  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B5917662 นายสิทธิโชค สิมผิว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B5920310 นายภาสวิชญ์ มงคลสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B5920334 นางสาวสิรีกรณ์ สำกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B5921416 นางสาวฌัชหพร ปุสธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B5921799 นางสาวประภาวดี งาคม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B5921812 นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B5922031 นายจักรพันธ์ คำอ้วน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B5922314 นายชัยภัทร ศุภรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B5922758 นางสาวอุบลรัตน์ แสนสามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B5923014 นายทศพร เหล่าคนค้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B5923021 นายอนาวิล เพ็ชรบูรนิล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B5923311 นางสาวนัฐมนต์ หม่วยนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B5923328 นายจักรกฤษณ์ พลรบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B5923335 นายภูวนาถ เผือกทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
42 B5923427 นายชิณวัฒน์ สิงห์โคตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B5924448 นางสาวญาณิศา ถนอมเสียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
44 B5925261 นายกฤษฎีกา สุริโย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B5926350 นายอำนาจ ศรีวิชัยนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.