รายชื่อนศ.
รายวิชา523455 : COMPUTER SECURITY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5824496 นางสาวโยษิตา กันยา  CPE10
2 B5906741 นายมนัสนันท์ กิตติชินภัทร  CPE10
3 B5907137 นายฉัตรพล สิทธยางกูร  CPE10
4 B5907953 นายธีรพล สำราญจิต  CPE10
5 B5908431 นายศรัญญู เงาศรี  CPE10
6 B5910779 นายคมชาญ คำไพ  CPE10
7 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE10
8 B6012755 นายธนกร รูปสม  CPE10
9 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ  CPE10
10 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์  CPE10
11 B6021405 นายอธิษฐาน จิตรโสภาภรณ์  CPE10
12 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี  CPE10
13 B6026042 นายวราชิต อินคุณ  CPE10
14 B6100223 นายวรเชษฐ์ จันทคีรี  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.