รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE10
2 B6004798 นายภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง  CPE10
3 B6007287 นางสาวอัมริน เกาะสูงเนิน  CPE10
4 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ  CPE10
5 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน  CPE10
6 B6010171 นายเสกสรร จินโจ  CPE60
7 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี  CPE10
8 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ  CPE10
9 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์  CPE10
10 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE10
11 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ  CPE10
12 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์  CPE10
13 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE10
14 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์  CPE10
15 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง  CPE10
16 B6021511 นายพิชญตม์ วัฒนกุล  CPE10
17 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล  CPE10
18 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์  CPE10
19 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร  CPE10
20 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE10
21 B6027315 นายไกรกิตติ นิมิตรพันธ์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.