รายชื่อนศ.
รายวิชา539401 : ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5811083 นายสุรศักดิ์ แย้มอดุลย์  Electronic Engineering10
2 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร  Electronic Engineering10
3 B5900916 นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์  Electronic Engineering10
4 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์  Electronic Engineering10
5 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา  Electronic Engineering10
6 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี  Electronic Engineering10
7 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช  Electronic Engineering10
8 B5905096 นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน  Electronic Engineering10
9 B5907304 นางสาวอินทิรา สุวรรณประเสริฐ  Electronic Engineering10
10 B5908806 นายสิทธิพล เรืองสมบัติ  Electronic Engineering10
11 B5911028 นางสาวจิราพัชร วรชิต  Electronic Engineering10
12 B5911080 นางสาวดวงสุดา ศิลาไสล  Electronic Engineering10
13 B5911615 นางสาวสุวัจนี ทวีคูณ  Electronic Engineering10
14 B5912018 นางสาวเพ็ญนภา สุริวงศ์ชมภู  Electronic Engineering10
15 B5913138 นายวิษณุ สัชชานนท์  Electronic Engineering10
16 B5915354 นางสาวสุทธิดา อมยิ้ม  Electronic Engineering10
17 B5916351 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ  Electronic Engineering10
18 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย  Electronic Engineering10
19 B5919697 นางสาวสุชานาถ คูณทอง  Electronic Engineering10
20 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ  Electronic Engineering10
21 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ  Electronic Engineering10
22 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์  Electronic Engineering10
23 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ  Electronic Engineering10
24 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.