รายชื่อนศ.
รายวิชา525213 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME10
2 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME10
3 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME10
4 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME10
5 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME10
6 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME10
7 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME10
8 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME10
9 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME10
10 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME10
11 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME10
12 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME10
13 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME10
14 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
15 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME10
16 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
17 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์  ME10
18 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME10
19 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME10
20 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME10
21 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME10
22 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME10
23 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME10
24 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME10
25 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME10
26 B6118198 นายสโรธ สุขกุล  ME10
27 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME10
28 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
29 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.