รายชื่อนศ.
รายวิชา525213 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME10
2 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME10
3 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME10
4 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME10
5 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME10
6 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME10
7 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME10
8 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME10
9 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME10
10 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
11 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME10
12 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME10
13 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME10
14 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME10
15 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME10
16 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME10
17 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME10
18 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์  ME10
19 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME10
20 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
21 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME10
22 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME10
23 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME10
24 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME10
25 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME10
26 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME10
27 B6130336 นายวิภพ ใครบุตร  ME10
28 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME10
29 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME10
30 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.