รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902842 นายไกรวุฒิ รุกขชาติ  EE10
2 B5904389 นายพัณนุสรณ์ คชเถื่อน  EE10
3 B5906277 นายอิทธิพล อธิตัง  EE10
4 B5906673 นางสาวมินตรา แสงจันทร์  EE10
5 B5907717 นางสาวศิดา สารีสิงห์  EE10
6 B5908219 นางสาวชฎาธาร ทองคำ  EE10
7 B5908608 นางสาวพลอย กองวงค์  EE10
8 B5908790 นายอดิศักดิ์ มาระกุล  EE10
9 B5909322 นายภาสกร มีปัญญา  EE10
10 B5912155 นายกฤษดา วงษาศักดิ์  EE10
11 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง  EE10
12 B5912445 นายภีระพงศ์ ดาศรี  EE10
13 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE10
14 B5915347 นายศิวกร โรจนติรนันท์  EE10
15 B5916849 นางสาวกานต์รวี รุ่งรังษี  EE10
16 B5919185 นางสาวศิริพร เพ็ชรเด็ด  EE10
17 B5920471 นายกีรติ ติคำลำ  EE10
18 B5924363 นายพีรวัส ภรณ์ศุภเศรษฐ์  EE10
19 B5927944 นายพีระพล ยาท้าว  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.