รายชื่อนศ.
รายวิชา535452 : PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ  MAE10
2 B5803101 นายพัชรพล อินทะกนก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
3 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข  MAE10
4 B5804726 นางสาวเพ็ญพิมล คงคา  MAE10
5 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา  MAE10
6 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์  MAE10
7 B5900138 นายเจษฎากรณ์ ศรีภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B5901265 นายธีรชัย แสงทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B5905607 นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B5906376 นางสาวแพรวา ปิติวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B5908684 นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิ์สันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B5910434 นางสาวนาตยา เกื้อสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B5911974 นางสาวจิราวรรณ ประภาษร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B5912179 นางสาวศิริยากรณ์ สุจริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B5912407 นายสุพจน์ สอดศรีจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B5912643 นายอดิศร บึงมุม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B5912674 นางสาวกฤติมุข กฤษแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B5915675 นายภานุพงศ์ หนูยอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B5917280 นายเมธัส จิตร์คง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B5917310 นางสาวปวีณา พินิจวรานนท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B5917372 นางสาวกนกพิชญ์ บุญทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B5921270 นายนนทวัฒน์ ยศปินตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B5921805 นางสาวอนันตญา ทิมทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B5922000 นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B5922390 นายอัครพนธ์ มีสนม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B5922550 นายชลนธี วัชระคุปต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B5927838 นายดนัยพร วรามิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B5972661 นางสาวนิรมล บางจันทึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.