รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  IE
2 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน  ChemE
3 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering
5 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง  Transportation And Logistics Engineering
6 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE
7 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี  CE
8 B6222123 นายนิภัทร์ กรธนกิจ  N/A
9 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง  Geological Engineering
10 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์  Agricultural and Food Engineering
11 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์  Metallurgical Engineering
12 B6222192 นายจักรภัทร อนันตสกุลวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
13 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME
14 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว  IE
15 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  CE
17 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  Electronic Engineering
18 B6222307 นายธนชัย จันทะนะ  N/A
19 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด  Agricultural and Food Engineering
20 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE
21 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา  Metallurgical Engineering
22 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  IE
23 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6222444 นายเกียรติภูมิ เลิศไกรชัยพร  Geological Engineering
25 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE
26 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE
27 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง  CERAMIC ENGINEERING
28 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์  Environmental Engineering
29 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว  Environmental Engineering
30 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME
32 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ  Transportation And Logistics Engineering
33 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์  Transportation And Logistics Engineering
34 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว  TCE
35 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE
36 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม  CE
37 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
38 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  ChemE
39 B6222659 นายอาทิตย์ นามลีลา  N/A
40 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  CPE
41 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE
42 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล  Electronic Engineering
43 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์  CERAMIC ENGINEERING
44 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE
45 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี  Agricultural and Food Engineering
46 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  PE
47 B6222789 นายประวิทย์ สังฆ์ประไพ  Agricultural and Food Engineering
48 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ  Environmental Engineering
49 B6222833 นางสาวน้ำทิพย์ หนองเส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
50 B6222840 นางสาวอินทิรา ทีฆายุพรรค  Transportation And Logistics Engineering
51 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม  Metallurgical Engineering
52 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME
53 B6222888 นายฑีฆายุ บุรผากา  Automotive Engineering
54 B6222895 นายอนุกุล แสงฉาย  Transportation And Logistics Engineering
55 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE
56 B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
57 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล  CE
58 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE
59 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE
60 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์  Mechatronics Engineering
61 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม  EE
62 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ  Automotive Engineering
63 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE
64 B6223052 นางสาวณัฏฐ์ษรา เมธีธัญพัฒน์  IE
65 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ  EE
66 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
67 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  IE
68 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE
69 B6223106 นายภาณุวัฒน์ แสงห้าว  N/A
70 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE
71 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE
72 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
73 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE
74 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  ChemE
75 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering
76 B6223229 นายณัฐดนัย กันยาพงษ์  N/A
77 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING
78 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  Agricultural and Food Engineering
79 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  EE
80 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE
81 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  Electronic Engineering
82 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  TCE
83 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  Electronic Engineering
84 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
85 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ  Automotive Engineering
86 B6223410 นางสาวกชกร โมมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering
87 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME
88 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  CE
89 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน  TCE
90 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
91 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  CPE
92 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  Automotive Engineering
93 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering
94 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering
95 B6223595 นายณัฏฐกิตติ์ กองพลพรหม  Transportation And Logistics Engineering
96 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  CERAMIC ENGINEERING
97 B6223632 นายคงเดช ชาญขุนทด  N/A
98 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE
99 B6223656 นายอธิวัฒน์ แก้วชารุณ  N/A
100 B6223663 นายปิยะพงษ์ วงษ์สุทน  Transportation And Logistics Engineering
101 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  IE
102 B6223694 นางสาวนุชนาฎ หอทอง  N/A
103 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE
104 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  CE
105 B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
106 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  CE
107 B6223892 นายศราณุวัฒน์ นุพล  N/A
108 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  ChemE
109 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  Electronic Engineering
110 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล  Geological Engineering
111 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท  PE
112 B6223960 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  N/A
113 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  IE
114 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering
115 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา  Geological Engineering
116 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน  CERAMIC ENGINEERING
117 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง  Transportation And Logistics Engineering
118 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง  Environmental Engineering
119 B6224097 นายเอกพล สนสี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
120 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  Metallurgical Engineering
121 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์  Metallurgical Engineering
122 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME
123 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
124 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
125 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์  Transportation And Logistics Engineering
126 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  TCE
127 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  CPE
128 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  Agricultural and Food Engineering
129 B6224219 นางสาวธนวรรณ อินทะเล  Automotive Engineering
130 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง  Environmental Engineering
131 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  TCE
132 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม  PE
133 B6224271 นายทิวัตถ์ ขนุน  Transportation And Logistics Engineering
134 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING
135 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  IE
136 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  Environmental Engineering
137 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
138 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
139 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME
140 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  PE
141 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์  CE
142 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE
143 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME
144 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
145 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์  Metallurgical Engineering
146 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  Environmental Engineering
147 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE
148 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE
149 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  Environmental Engineering
150 B6224516 นายคณาญธิปศ์ อาจศิริ  N/A
151 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์  Metallurgical Engineering
152 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย  Metallurgical Engineering
153 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  Electronic Engineering
154 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา  ChemE
155 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง  IE
156 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
157 B6224622 นายมงคลชัย ศรีมงคล  CPE
158 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE
159 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  Electronic Engineering
160 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE
161 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE
162 B6224677 นางสาวปภาวดี สุดตาชาติ  N/A
163 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง  ChemE
164 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  ME
165 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง  CE
166 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์  ChemE
167 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME
168 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น  Electronic Engineering
169 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE
170 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  IE
171 B6224813 นายกิตติภณ สงขุนทด  N/A
172 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน  Metallurgical Engineering
173 B6224868 นางสาวพิชญาภา มุทุสิทธิ์  N/A
174 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE
175 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering
176 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE
177 B6224974 นายพีช คอกพิมาย  Metallurgical Engineering
178 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE
179 B6224998 นายวรชัย แก้วละมุล  Transportation And Logistics Engineering
180 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
181 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  Electronic Engineering
182 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE
183 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์  CE
184 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  Electronic Engineering
185 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  IE
186 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว  ChemE
187 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
188 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME
189 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน  Agricultural and Food Engineering
190 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE
191 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง  Transportation And Logistics Engineering
192 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE
193 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์  ChemE
194 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ  Automotive Engineering
195 B6225223 นายประชา จินดาหอม  Environmental Engineering
196 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง  ChemE
197 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม  Metallurgical Engineering
198 B6225278 นายธนกฤต ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering
199 B6225292 นายนครินทร์ กลิ่นหอม  N/A
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.