รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME
2 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE
3 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก  Mechatronics Engineering
4 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  Mechatronics Engineering
5 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE
7 B6201043 นายดรุณาทร กาญจโนภาส  N/A
8 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
9 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE
10 B6201074 นายภูธิราช ร้อยทา  N/A
11 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME
12 B6201098 นางสาวฟาติน ยามันสะบีดีน  TCE
13 B6201104 นางสาวสุพิชญา แช่มชื่น  N/A
14 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
15 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  CE
16 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  ChemE
17 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  ChemE
18 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร  Transportation And Logistics Engineering
19 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME
20 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  Automotive Engineering
21 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE
22 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE
23 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE
25 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา  Geological Engineering
26 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE
27 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  ChemE
28 B6201289 นายคม บุญจันทร์  N/A
29 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE
30 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME
32 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  Automotive Engineering
33 B6201333 นางสาวสิริกัญญา แก้วหนองแสง  Transportation And Logistics Engineering
34 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE
35 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE
36 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  Metallurgical Engineering
37 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE
38 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering
39 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING
40 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
41 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE
42 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  Automotive Engineering
43 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING
44 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME
45 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME
46 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี  Metallurgical Engineering
47 B6201494 นางสาวกังสนารักษ์ ปู่กี่  N/A
48 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  Automotive Engineering
49 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE
50 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย  ChemE
51 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE
52 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
53 B6201623 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A
54 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย  Transportation And Logistics Engineering
55 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE
56 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  ChemE
57 B6201708 นายถิรพร ปานทอง  N/A
58 B6201715 นายณัฐพล ด้วงทองอยู่  N/A
59 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE
60 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE
61 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE
62 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
63 B6201814 นายสันต์ แสงมณี  ChemE
64 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  ChemE
65 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์  Metallurgical Engineering
66 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE
67 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  CE
68 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  AERONAUTICAL ENGINEERING
69 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
70 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ  Agricultural and Food Engineering
71 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE
72 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
73 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE
74 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ  Metallurgical Engineering
75 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE
76 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING
77 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE
78 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  Automotive Engineering
79 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE
80 B6202040 นายกษิดิศ ไชยพรรณา  N/A
81 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering
82 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering
83 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE
84 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE
85 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering
86 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE
87 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING
88 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering
89 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง  Transportation And Logistics Engineering
90 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่  Transportation And Logistics Engineering
91 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE
92 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE
93 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE
94 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  ChemE
95 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา  Transportation And Logistics Engineering
96 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
97 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE
98 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE
99 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering
100 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  Metallurgical Engineering
101 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์  Transportation And Logistics Engineering
102 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME
103 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE
104 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  Metallurgical Engineering
105 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE
106 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE
107 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
108 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE
109 B6202422 นายพงษ์พิทักษ์ หมื่นแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
110 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE
111 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE
112 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE
113 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING
114 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering
115 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์  Metallurgical Engineering
116 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE
117 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE
118 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์  Geological Engineering
119 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  Environmental Engineering
120 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME
121 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง  CE
122 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา  Automotive Engineering
123 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE
124 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE
125 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE
126 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์  ChemE
127 B6202705 นางสาวกานต์ทิตา แก่นคำ  N/A
128 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering
129 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE
130 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE
131 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE
132 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE
133 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE
134 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE
135 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE
136 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE
137 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME
138 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME
139 B6202880 นางสาวปัทมพร สิงห์สาย  N/A
140 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE
141 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE
142 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
143 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  Metallurgical Engineering
144 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE
145 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE
146 B6202965 นางสาวศุภาพิชญ์ จำรูญประดิษฐ์กุล  N/A
147 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน  Metallurgical Engineering
148 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  Transportation And Logistics Engineering
149 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE
150 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  CE
151 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE
152 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE
153 B6203078 นายธนพล จิตจักร  ME
154 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
155 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
156 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE
157 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  Metallurgical Engineering
158 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู  ChemE
159 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME
160 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE
161 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME
162 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
163 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
164 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE
165 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME
166 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE
167 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE
168 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE
169 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  AERONAUTICAL ENGINEERING
170 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING
171 B6203337 นางสาวจิรชยา ขุนปราบ  N/A
172 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE
173 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
174 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE
175 B6203382 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  N/A
176 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  ChemE
177 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  TCE
178 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
179 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME
180 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering
181 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
182 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
183 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
184 B6208769 นายวรวิท บัวเคน  Mechatronics Engineering
185 B6208776 นางสาวกัณฐิกานต์ วารสุข  N/A
186 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE
187 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE
188 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  CE
189 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering
190 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering
191 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  Metallurgical Engineering
192 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering
193 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์  Transportation And Logistics Engineering
194 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง  Agricultural and Food Engineering
195 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering
196 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
197 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering
198 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE
199 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE
200 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง  Geological Engineering
201 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.