รายชื่อนศ.
รายวิชา102202 : PHYSICAL CHEMISTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6051280 นางสาวชนม์นิภา เทพกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6052546 นางสาวกชามาส ศรีสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6125516 นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6125684 นายนิติธร สุดเนตร  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา  FOOD TECHNOLOGY10
29 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
30 B6125714 นางสาวดลนพร อภิพัฒนพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
31 B6125721 นางสาวณัฏฐพร วันสา  FOOD TECHNOLOGY10
32 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล  FOOD TECHNOLOGY10
33 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล  FOOD TECHNOLOGY10
34 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
35 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์  FOOD TECHNOLOGY10
36 B6125776 นางสาวปรีชญา วิริยะ  FOOD TECHNOLOGY10
37 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล  FOOD TECHNOLOGY10
38 B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
39 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร  FOOD TECHNOLOGY10
40 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
41 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน  FOOD TECHNOLOGY10
42 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
43 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
44 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
45 B6125875 นางสาวศศิธร ปัชชุนาภรณ์  FOOD TECHNOLOGY10
46 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ  FOOD TECHNOLOGY10
47 B6125899 นางสาวพัชราภา อดทน  FOOD TECHNOLOGY10
48 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง  FOOD TECHNOLOGY10
49 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
50 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล  FOOD TECHNOLOGY10
51 B6125936 นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
52 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู  FOOD TECHNOLOGY10
53 B6125950 นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
54 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
55 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง  FOOD TECHNOLOGY10
56 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์  FOOD TECHNOLOGY10
57 B6126001 นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์กลั่น  FOOD TECHNOLOGY10
58 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
59 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช  FOOD TECHNOLOGY10
60 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
61 B6126056 นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค  FOOD TECHNOLOGY10
62 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY10
63 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล  FOOD TECHNOLOGY10
64 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน  FOOD TECHNOLOGY10
65 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
66 B6126117 นายธนนชัย พาลี  FOOD TECHNOLOGY10
67 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ  FOOD TECHNOLOGY10
68 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY10
69 B6133702 นางสาวชัญญานุช สุขบรม  FOOD TECHNOLOGY10
70 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต  FOOD TECHNOLOGY10
71 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
72 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์  FOOD TECHNOLOGY10
73 B6133757 นางสาวฐิติชญาน์ มณีประดิษฐ์  FOOD TECHNOLOGY10
74 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย  FOOD TECHNOLOGY10
75 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ  FOOD TECHNOLOGY10
76 B6133863 นางสาวพนัชกร ฟักอ่อน  FOOD TECHNOLOGY10
77 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
78 B6133917 นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
79 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
80 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์  ChemE10
81 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE10
82 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี  ChemE10
83 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE10
84 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE10
85 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE10
86 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข  ChemE10
87 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE10
88 B6103354 นางสาวอลิสรา เกิดปากแพรก  ChemE10
89 B6103996 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE10
90 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE10
91 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน  ChemE10
92 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์  ChemE10
93 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน  ChemE10
94 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา  ChemE10
95 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ  ChemE10
96 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ  ChemE10
97 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล  ChemE10
98 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE10
99 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์  ChemE10
100 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ  ChemE10
101 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE10
102 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE10
103 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง  ChemE10
104 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE10
105 B6108892 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  ChemE10
106 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE10
107 B6109080 นายพลวัฒน์ บุญรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
108 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง  ChemE10
109 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ  ChemE10
110 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง  ChemE10
111 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล  ChemE10
112 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม  ChemE10
113 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์  ChemE10
114 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย  ChemE10
115 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE10
116 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
117 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE10
118 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE10
119 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง  ChemE10
120 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
121 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE10
122 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน  ChemE10
123 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE10
124 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์  ChemE10
125 B6113865 นายจักรี วังหอม  ChemE10
126 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE10
127 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE10
128 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง  ChemE10
129 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE10
130 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE10
131 B6115838 นางสาวนันท์นภัส สุจจะชารี  ChemE10
132 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE10
133 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์  ChemE10
134 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE10
135 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
136 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE10
137 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ  ChemE10
138 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว  ChemE10
139 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE10
140 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ  ChemE10
141 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE10
142 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา  ChemE10
143 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ  ChemE10
144 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ  ChemE10
145 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก  ChemE10
146 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย  ChemE10
147 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE10
148 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE10
149 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE10
150 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที  ChemE10
151 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์  ChemE10
152 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว  ChemE10
153 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม  ChemE10
154 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.