รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย  EE
2 B5912155 นายกฤษดา วงษาศักดิ์  EE
3 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE
4 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE
5 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์  EE
6 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE
7 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE
8 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE
9 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE
10 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE
11 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE
12 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม  EE
13 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE
14 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE
15 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี  EE
16 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE
17 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย  EE
18 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE
19 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย  EE
20 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน  EE
21 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร  EE
22 B6019228 นายธนาสิทธิ์ สร้อยสม  EE
23 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์  EE
24 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE
25 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม  EE
26 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์  EE
27 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล  EE
28 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ  EE
29 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.