รายชื่อนศ.
รายวิชา523203 : PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5922406 นายกฤษฎิ์ จีนคำเริง  CPE10
2 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
3 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE10
4 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE10
5 B6103309 นางสาวดารินทร์ เกรงขุนทด  CPE10
6 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE10
7 B6104085 นายเดชพร ครองสิน  CPE10
8 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา  CPE10
9 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE10
10 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน  CPE10
11 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE10
12 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE10
13 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE10
14 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE10
15 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ  CPE10
16 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE10
17 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE10
18 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE10
19 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE10
20 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE10
21 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE10
22 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE10
23 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE10
24 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE10
25 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE10
26 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE10
27 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE10
28 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE10
29 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE10
30 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE10
31 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ  CPE10
32 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE10
33 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE10
34 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE10
35 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง  CPE10
36 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE10
37 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี  CPE10
38 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE10
39 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE10
40 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE10
41 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE10
42 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE10
43 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE10
44 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล  CPE10
45 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CERAMIC ENGINEERING10
46 B6116637 นายพิชัย โสมาสา  CPE10
47 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์  CPE10
48 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE10
49 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE10
50 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE10
51 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE10
52 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE10
53 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.