รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์  ME10
2 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์  ME10
3 B5913947 นายชนาธิป ผมมา  Automotive Engineering10
4 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ  Automotive Engineering10
5 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME10
6 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์  ME10
7 B5920150 นายธีรภัทร ทิพโชติ  Automotive Engineering10
8 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering10
9 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering10
10 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering10
11 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering10
12 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering10
13 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
14 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering10
15 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering10
16 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering10
17 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering10
18 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
19 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME10
20 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.