รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง  Automotive Engineering
2 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา  Automotive Engineering
3 B5903641 นางสาวจิตรา เมตตาแสง  Automotive Engineering
4 B5903894 นายติณณ์ เงาดี  Automotive Engineering
5 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์  ME
6 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์  ME
7 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว  ME
8 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์  ME
9 B5908790 นายอดิศักดิ์ มาระกุล  EE
10 B5909384 นายโยธิน ป้องปาน  Automotive Engineering
11 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา  ME
12 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์  Automotive Engineering
13 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์  ME
14 B5917594 นางสาวสุพรรณี สุทธะชัย  ME
15 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี  ME
16 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering
17 B5920228 นายอัครพงษ์ ชาภูบาล  Automotive Engineering
18 B5920556 นายนที ฉิมโห้  ME
19 B5925933 นายคณากร แป้นเหลือ  Automotive Engineering
20 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.