รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง  Automotive Engineering10
2 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา  Automotive Engineering10
3 B5903641 นางสาวจิตรา เมตตาแสง  Automotive Engineering10
4 B5903894 นายติณณ์ เงาดี  Automotive Engineering10
5 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์  ME10
6 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์  ME10
7 B5907908 นายศิริกิจ เพชรตะกั่ว  ME10
8 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์  ME10
9 B5908790 นายอดิศักดิ์ มาระกุล  EE10
10 B5909384 นายโยธิน ป้องปาน  Automotive Engineering10
11 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา  ME10
12 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์  Automotive Engineering10
13 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์  ME10
14 B5917594 นางสาวสุพรรณี สุทธะชัย  ME10
15 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี  ME10
16 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering10
17 B5920228 นายอัครพงษ์ ชาภูบาล  Automotive Engineering10
18 B5920556 นายนที ฉิมโห้  ME10
19 B5925933 นายคณากร แป้นเหลือ  Automotive Engineering10
20 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.