รายชื่อนศ.
รายวิชา539301 : MICROPROCESSOR LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902361 นางสาวจินตนา บรรพบุรุษ  Electronic Engineering10
2 B5904457 นางสาวทิพย์สุดา พรมดาว  Electronic Engineering10
3 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข  Electronic Engineering10
4 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ  Electronic Engineering10
5 B5915743 นายจักรกริช มาตราช  Electronic Engineering10
6 B5918522 นายอักษราภัค รักพวกกลาง  TCE10
7 B5925698 นายภาณุมาศ ศรีวิชา  Electronic Engineering10
8 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย  TCE10
9 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง  Electronic Engineering10
10 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ  Electronic Engineering10
11 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน  Electronic Engineering10
12 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
13 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ  TCE10
14 B6006518 นางสาวสาวิตรี ศรีบูรณ์  TCE10
15 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง  TCE10
16 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง  TCE10
17 B6007652 นายศุภวิชญ์ มาริชิน  Electronic Engineering10
18 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา  Electronic Engineering10
19 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE10
20 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ  TCE10
21 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง  Electronic Engineering10
22 B6009380 นางสาวศศินา ภูสมปอง  TCE10
23 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering10
24 B6009656 นายไชยา การสอน  Electronic Engineering10
25 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี  Electronic Engineering10
26 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE10
27 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE10
28 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง  Electronic Engineering10
29 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ  TCE10
30 B6013813 นางสาวปิยธิดา พันธุ์ทอง  TCE10
31 B6015473 นายธนาพล ทับสาร  Electronic Engineering10
32 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE10
33 B6016647 นางสาวมุฑิตา บุญล้อม  TCE10
34 B6016692 นางสาวประภาสิริกร สีหะวงษ์  TCE10
35 B6016715 นางสาวชลิตตา สวัสดิ์ผล  TCE10
36 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE10
37 B6016760 นายศุภกร จันทร์ทา  TCE10
38 B6016784 นางสาวนิภาวรรณ เปดี  TCE10
39 B6016838 นางสาวกัณฐมณี ช่างชำนิ  TCE10
40 B6016845 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเบ้า  TCE10
41 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE10
42 B6016906 นางสาวภวิกา บัวทอง  Electronic Engineering10
43 B6018542 นางสาวสายใจ เขมวงค์  TCE10
44 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร  TCE10
45 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล  Electronic Engineering10
46 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ  TCE10
47 B6021061 นายคมชาญ ปลั่งกลาง  Electronic Engineering10
48 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE10
49 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
50 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา  TCE10
51 B6026035 นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์  Electronic Engineering10
52 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.