รายชื่อนศ.
รายวิชา539401 : ADVANCED ELECTRONIC LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900725 นางสาวพรฤดี บุญกล้า  Electronic Engineering10
2 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
3 B5902156 นางสาวณัฐชนก อุ่นปา  Electronic Engineering10
4 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต  Electronic Engineering10
5 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด  Electronic Engineering10
6 B5903221 นางสาวศิริยากร โยศรีคุณ  Electronic Engineering10
7 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์  Electronic Engineering10
8 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง  Electronic Engineering10
9 B5904594 นางสาวปนัดดา ตราชู  Electronic Engineering10
10 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา  Electronic Engineering10
11 B5907212 นางสาวปาลิดา ชาวจันทึก  Electronic Engineering10
12 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่  Electronic Engineering10
13 B5909902 นางสาวสุพรรณษา พวงมณี  Electronic Engineering10
14 B5910830 นางสาวภัณฑารักษ์ เพิ่มพิบูลย์  Electronic Engineering10
15 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง  Electronic Engineering10
16 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ  Electronic Engineering10
17 B5912414 นางสาวชธัญญลักษณ์ ประเสริฐพรม  Electronic Engineering10
18 B5912506 นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์  Electronic Engineering10
19 B5912766 นางสาวกุลรัตน์ โพธินิล  Electronic Engineering10
20 B5913152 นางสาวศศิธร พลที  Electronic Engineering10
21 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย  Electronic Engineering10
22 B5915026 นางสาววิมลวัลย์ ปรางค์ชัยภูมิ  Electronic Engineering10
23 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก  Electronic Engineering10
24 B5919512 นายสรกฤช หัวใจดี  Electronic Engineering10
25 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ  Electronic Engineering10
26 B5919574 นายวรรธนัย พงษ์ธรรม  Electronic Engineering10
27 B5919581 นายวัฒนา ภิระบรรณ  Electronic Engineering10
28 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์  Electronic Engineering10
29 B5919628 นางสาวชีวรัตน์ รอดเงิน  Electronic Engineering10
30 B5919635 นางสาวญาณิศา เพ็ชร์หยู  Electronic Engineering10
31 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล  Electronic Engineering10
32 B5919758 นายบูรณ์พิภพ เตจ๊ะ  Electronic Engineering10
33 B5922895 นายสุทธิพงษ์ แพร่งสุวรรณ์  Electronic Engineering10
34 B5922901 นายเมธานันท์ เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
35 B5925445 นางสาวมนัสนันท์ สมจิต  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.