รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์  IE
2 B5819973 นางสาวอัญมณี แสนลา  IE
3 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE
4 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์  IE
5 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์  IE
6 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE
7 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท  IE
8 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์  IE
9 B6008208 นายพัชรพล ชื่นชอบ  IE
10 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์  IE
11 B6009786 นางสาวธัญญานุช รัตนวงษ์  IE
12 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา  IE
13 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE
14 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE
15 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ  IE
16 B6017217 นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ  IE
17 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย  IE
18 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE
19 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE
20 B6017422 นางสาวปพินพร ยอดงาม  IE
21 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา  IE
22 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก  IE
23 B6019945 นางสาวราณี พิริยะวิไล  IE
24 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE
25 B6021948 นางสาวพลอยจรัส วงษ์ยะลา  IE
26 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด  IE
27 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม  IE
28 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.