รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE10
2 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู  IE10
3 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร  IE10
4 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา  IE10
5 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE10
6 B6003708 นายกิตติภูมิ สมอ้าง  IE10
7 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE10
8 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ  IE10
9 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก  IE10
10 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์  IE10
11 B6010164 นางสาวอุษณา ชื่นตา  IE10
12 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส  IE10
13 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน  IE10
14 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์  IE10
15 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE10
16 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน  IE10
17 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE10
18 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง  IE10
19 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE10
20 B6018627 นางสาวกวินนา ศรีรับขวา  IE10
21 B6019334 นายปพน สุดใจ  IE10
22 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก  IE10
23 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE10
24 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE10
25 B6020750 นายปทิตตา เกิดโอภาศ  IE10
26 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ  IE10
27 B6024963 นางสาวเปรมมิกา ขันทอง  IE10
28 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.