รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5812899 นายอิศเรส ประดับเพชร  IE10
2 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น  IE10
3 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE10
4 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์  IE10
5 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE10
6 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE10
7 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน  IE10
8 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ  IE10
9 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง  IE10
10 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย  IE10
11 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน  IE10
12 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด  IE10
13 B6009748 นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ  IE10
14 B6011949 นายนันทวัฒน์ โกษาจันทร์  IE10
15 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ  IE10
16 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง  IE10
17 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน  IE10
18 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก  IE10
19 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี  IE10
20 B6016869 นางสาวศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล  IE10
21 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ  IE10
22 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์  IE10
23 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ  IE10
24 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี  IE10
25 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา  IE10
26 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE10
27 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี  IE10
28 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว  IE10
29 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.