รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง  TCE10
2 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา  TCE10
3 B5902507 นายวีรยุทธ นิตย์ใหม่  TCE10
4 B5903481 นางสาวนฤมล ถีสูงเนิน  TCE10
5 B5903696 นางสาวปพิชญา เขือนอก  TCE10
6 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์  TCE10
7 B5904877 นายปารเมศ รักษ์บางแหลม  TCE10
8 B5904945 นางสาวธารีรัตน์ ปั่นสันเทียะ  TCE10
9 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์  TCE10
10 B5905881 นางสาวฐิติกานต์ พาวุธ  TCE10
11 B5909100 นางสาวสิริกร แส่สำโรง  TCE10
12 B5911370 นายนันทวัช กมลมูล  TCE10
13 B5912025 นางสาวธิติพร สินปักษา  TCE10
14 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน  TCE10
15 B5912971 นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย  TCE10
16 B5913459 นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์  TCE10
17 B5914395 นายปารเมศ วิเชียร  TCE10
18 B5915224 นายพีระวัฒน์ การเร็ว  TCE10
19 B5915910 นางสาวฐิตินันท์ แสนกล้า  TCE10
20 B5916948 นางสาวอัญนิตา เจิมชัยภูมิ  TCE10
21 B5918188 นายศุภวิชญ์ สาดเสาเงิน  TCE10
22 B5918263 นางสาวโชติกา ดอนม่วง  TCE10
23 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ  TCE10
24 B5918355 นายปรัชญา คะระวงษ์  TCE10
25 B5918652 นางสาวอภิญญา หม่องวรรณะ  TCE10
26 B5919444 นายวรินธร ชมแสง  TCE10
27 B5920976 นางสาวนภัสสร หนูกลาง  TCE10
28 B5922420 นายณัฐพล อุทุมพิรัตน์  TCE10
29 B5922741 นายฉัตรชัย นิลมงคล  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.