รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ  CPE10
2 B5807734 นางสาวณัฐชา สายศรีบัณฑิต  CPE10
3 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร  CPE10
4 B5812431 นายสัณหภัทร ไชยรา  CPE10
5 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย  CPE10
6 B5815029 นายพิชญ์ กองวงค์  CPE10
7 B5815173 นางสาววรรณกานต์ สำเนียง  CPE10
8 B5815234 นายอดิศักดิ์ เลพล  CPE10
9 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ  CPE10
10 B5823475 นายนันทวุฒิ แซ้นชัยภูมิ  CPE10
11 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา  CPE10
12 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง  CPE10
13 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย  CPE10
14 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก  CPE10
15 B5902200 นางสาวโดมฤดี รัตนโกสุมภ์  CPE10
16 B5903832 นายจตุพล สนิทไทย  CPE10
17 B5903900 นายณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ์  CPE10
18 B5903917 นายธนพล ตะสันเทียะ  CPE10
19 B5904815 นางสาวรุ่งนภาพร พลองพิมาย  CPE10
20 B5905713 นางสาวสโรชา สุขสบาย  CPE10
21 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย  CPE10
22 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ  CPE10
23 B5907519 นายอิสมันต์ แสงบำรุง  CPE10
24 B5907625 นายธนเดช แซ่โล้ว  CPE10
25 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา  CPE10
26 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์  CPE10
27 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล  CPE10
28 B5915040 นายปารินทร์ บูระพา  CPE10
29 B5915101 นายวัฒนะ เพ็งศรี  CPE10
30 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์  CPE10
31 B5916719 นางสาวนันทิกา พูนพิน  CPE10
32 B5916962 นายธนกิจ มณีวิหค  CPE10
33 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล  CPE10
34 B5923144 นางสาวกมลพรรณ แป้นทอง  CPE10
35 B5923403 นายพยัคฆ์ พรมนอก  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.